Ruxience

L01XC02
 
 

Rekombinant monoklonalt antistof. CD20-antistof

Ruxience er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

Follikulært non-Hodgkin-lymfom stadium III-IV 

 • Nydiagnosticeret i kombination med kemoterapi.
 • Monoterapi ved kemoterapiresistens eller ved 2. eller senere relaps efter kemoterapi.
 • Vedligeholdelsesbehandling til patienter, der responderer på induktionsbehandling.

Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) 

 • Voksne
  • CD20-positiv i kombination med CHOP-kemoterapi.
 • Børn (6 mdr.-17 år)
  • Tidligere ubehandlet CD20-positivt DLBCL i fremskredent sygdomsstadie,
  • Burkitt lymfom (BL)/Burkitt leukæmi (B-ALL)
  • Burkitt-lignende lymfom (BLL).

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)  

Nydiagnosticeret og relaps/refraktær sygdom i kombination med kemoterapi. 

 

Svær, aktiv reumatoid arthrit 

I kombination med methotrexat til voksne, som har haft utilstrækkeligt respons på eller er intolerante over for andre sygdomskontrollerende lægemidler inkl. andre biologiske lægemidler. Se endvidere CD20-antistoffer

 

Granulomatose 

 • Voksne og børn (2-17 år)
  • Svær, aktiv granulomatose med polyangiitis (GPA) eller mikroskopisk polyangiitis (MPA) i kombination med glukokortikoid.

Moderat til svær pemfigus vulgaris (PV) 

 

Rituximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling eller læger med erfaring i behandling af inflammatoriske reumatologiske sygdomme.  

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg rituximab svarende til 10 mg/ml. 

Doseringsforslag

Follikulært non-Hodgkin lymfom

Monoterapi 

Voksne 

 • 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion 1 gang om ugen i 4 uger.

Kombinationsterapi (med kemoterapi) 

Voksne 

 • Induktionsbehandling. 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion på dag 1 i første kemoterapiserie efter i.v. indgift af glukokortikoid.
  Efterfølgende serier i induktionsbehandlingen kan enten fortsættes med 375 mg/m2 i.v. eller 1.400 mg s.c. pr. behandlingsserie i op til i alt 8 serier.
 • Vedligeholdelsesdosis. 375 mg/m2 legemsoverflade i.v. eller 1.400 mg s.c. 1 gang hver 2. måned hos patienter, som ikke tidligere er behandlet og som har responderet på induktionsbehandling, og hver 3. måned hos patienter, som behandles efter relaps eller er refraktære, og som har responderet på induktionsbehandling.

Diffust storcellet B-cellelymfom

Kombinationsterapi (CHOP-kemoterapi) 

Voksne 

 • Initialt 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion på dag 1 i første kemoterapiserie efter i.v. indgift af glukokortikoidkomponenten af CHOP.
  Efterfølgende serier kan enten fortsættes med 375 mg/m2 i.v. eller 1.400 mg s.c. pr. behandlingsserie i i alt 8 behandlingsserier.

Børn (6 mdr.-17 år) 

 • 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion.
 • Se endvidere detaljeret behandlingsplan i tabel 1 og 2 i SPC.

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Kombinationsterapi (med kemoterapi)  

 • 375 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang i første serie. Herefter 500 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang i efterfølgende 5 serier til i alt 6 behandlingsserier som i.v. infusion på dag 1 af hver serie.
  I første serie behandles alene med rituximab på dag 1, og kemoterapi opstartes først dag 2. Ved de efterfølgende 5 serier gives rituximab på dag 1 forud for kemoterapi, der gives samme dag.

Svær, aktiv reumatoid artritis

Kombinationsterapi (med glukokortikoid)  

 • 500 - 1.000 mg efterfulgt af yderligere 500 - 1.000 mg efter 2 uger som langsom i.v.-infusion.
 • 30 minutter før hver infusion gives methylprednisolon 100 mg i.v. Ved tilbagevendende sygdomsaktivitet kan behandlingen gentages 6-12 mdr. efter det tidligere behandlingsforløb. Forholdet mellem risici og effekt må nøje overvejes ved gentagen behandling.

Granulomatose

Kombinationsterapi (med glukokortikoid) 

Voksne 

 • 375 mg/m2 legemsoverflade 1 gang om ugen i 4 uger som i.v. infusion.
 • I 1-3 dage forud for første infusion gives methylprednisolon i.v. (1.000 mg/dag) efterfulgt af oralt prednison (1 mg/kg/dag - højst 80 mg/dag) med nedtitrering så hurtigt som muligt baseret på det kliniske behov.

 

Børn (2-17 år)  

 • 375 mg/m2 legemsoverflade 1 gang om ugen i 4 uger som i.v. infusion.
 • I 3 dage forud for første infusion gives methylprednisolon i.v. (30 mg/kg/dag - højst 1.000 mg/dag). Op til yderligere 3 doser kan gives i.v. før første infusion. Herefter oralt prednison (1 mg/kg/dag - højst 60 mg/dag) med nedtitrering så hurtigt som muligt baseret på det kliniske behov.

Pemfigus vulgaris

 • 1.000 mg som langsom i.v.-infusion efterfulgt af yderligere 1.000 mg efter 2 uger i kombination med nedtitreret glukokortikoid.
  Vedligeholdelsesbehandling. 500 mg i.v. ved måned 12 og 18, og derefter hver 6. måned efter behov.

 

Bemærk: 

 • Præmedicinering med glukokortikoid, antipyretikum (fx paracetamol) og et antihistamin bør altid gives mindst 30 min. før hver administration af rituximab for at nedsætte risiko og alvorlighed af akutte infusionsreaktioner.
 • Der er begrænset erfaring med behandling af børn, se SPC.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for murine proteiner
 • Aktive alvorlige infektioner
 • Svært immunkompromitterede patienter.

 

Ved reumatoid artritis og granulomatose desuden: 

 • Svær hjerteinsufficiens (NYHA-klasse IV) eller alvorlig, ukontrolleret hjertesygdom.

Forsigtighedsregler

 • Rituximab er forbundet med infusionsreaktioner, som kan være relateret til frigivelse af cytokiner og/eller andre kemiske mediatorer, og patienten skal nøje overvåges under infusion. Præmedicinering som anbefalet giver en signifikant reduktion i forekomst og alvorlighed af disse hændelser. De fleste hændelser er af mild til moderat sværhedsgrad, og andelen af påvirkede patienter falder ved efterfølgende infusioner. Anafylaksi og andre hypersensitivitetsreaktioner er rapporteret, og adrenalin, antihistamin og glukokortikoid bør være tilgængelige til øjeblikkelig anvendelse.
 • Vaccinationer bør afsluttes mindst 4 uger før rituximab administreres første gang.
 • Alle patienter (ikke kun risikopatienter) bør inden behandlingsstart screenes for hepatitis B.
 • Reaktivering af hepatitis B og øget risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er beskrevet, men meget sjældent. Ved positiv hepatitis B-serologi bør patienten henvises til leverspecialist inden behandlingsstart.
 • Forsigtighed ved disposition for alvorlige infektioner eller kendte recidiverende eller kroniske infektioner.
 • Patienter med hjertelidelse i anamnesen bør monitoreres nøje.
 • Forsigtighed ved neutrofiltal < 1,5 x 109/l og/eller trombocyttal < 75 x 109/l, da erfaring savnes. Periodisk kontrol af leukocyttal og trombocyttal anbefales.
 • Pneumocystis jirovecii-profylakse anbefales til:
  • Pædiatriske patienter med granulomatose med polyangiitis (GPA) eller mikroskopisk polyangiitis (MPA)
  • Voksne med GPA/MPA eller PV - i henhold til lokale retningslinjer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Hypoglobulinæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Kvalme.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser.
Angioødem.
Infektioner.
Infusionsrelaterede reaktioner  (fx rødme, hovedpine og evt. angioødem).
Artralgi, Muskelkramper.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Epistaxis.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Pancytopeni.
Arytmier, Atrieflimren, Myokardieinfarkt, Takykardi.
Tinnitus, Øresmerter.
Conjunctivitis, Ændret tåredannelse.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Opkastning, Stomatitis, Synkebesvær.
Multiorgansvigt, Smerter, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Hepatitis.
Ansigtsødem, Hypersensitivitet, Urticaria.
Sepsis.
Forhøjet LDH, Vægttab.
Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi.
Myalgi, Nakkesmerter, Rygsmerter, Øget muskeltonus.
Paræstesier.
Agitation, Angst, Spisevægring, Søvnløshed.
Brystsmerter.
Bronkospasme, Dyspnø, Halsirritation, Hoste, Pneumoni, Rhinitis.
Acne, Øget svedtendens.
Hedeture, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Koagulationsforstyrrelser.
Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Myokardieiskæmi, Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær takykardi.
Hypoxi.
Anafylaktisk reaktion.
Depression, Nervøsitet.
Astma, Bronchiolitis obliterans.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kardielle ledningsforstyrrelser.
Interstitiel lungesygdom.
Meget sjældne (< 0,01 %) Synstab.
Gastro-intestinal perforation.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Tumorlysesyndrom.
Bells parese, Perifer neuropati.
Nyresvigt.
Respirationsdepression.
Bulløs dermatitis.
Vasculitis.
Ikke kendt Høretab.
Serumsyge.
Leukoencefalopati, Neuropati.
Lungeinfiltrater.

Neutropeni er i de fleste tilfælde forbigående, men kan i sjældne tilfælde forekomme flere måneder efter behandlingen. Neutrofiltælling bør foretages regelmæssigt i 6 måneder efter afsluttet behandling. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 12 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Rituximab er rettet mod det transmembrane differentieringsantigen CD20, som findes på normale og maligne B-celler. Binding af antistoffet til CD20 medfører celledød som følge af komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og apoptose. B-celletallet er normaliseret 9-12 måneder efter behandlingens afslutning. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstiden udviser stor individuel variation (9-36 dage).
 • Kan påvises i plasma i 3-6 måneder efter indgift.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,3-6,3. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske til en koncentration på 1-4 mg/ml. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst
  • 35 dage ved 2-8°C og efterfølgende højst 24 timer ved højst 30°C (Opblanding i natriumchlorid), men bør anvendes umiddelbart.
  • 24 timer ved 2-8°C og efterfølgende højst 24 timer ved højst 30°C (Opblanding i glucose), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Rituximabkonc. til infusionsvæske, opl.  100 mgkonc. til infusionsvæske, opl.  500 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
L-Histidin : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
L-Histidinhydrochlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Polysorbat 80 : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 555963
1 stk.
2.335,65
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 566176
1 stk.
11.611,00

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

05.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...