Rifampar

J04AM06
 
 

Anvendelsesområder

Initialbehandling af tuberkulose, hvor det faste forhold mellem indholdsstofferne muliggør behandling af patienten. 

  

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af en læge med særligt kendskab til behandling af tuberkulose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 275 mg ethambutolhydrochlorid, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamid og 150 mg rifampicin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 8 år 

Legemsvægt 

Dosis 

> 70 kg 

5 tabl. 1 gang dgl. 

55-70 kg 

4 tabl. 1 gang dgl. 

38-54 kg 

3 tabl. 1 gang dgl. 

30-37 kg 

2 tabl. 1 gang dgl. 

Bemærk: Dosis indtages bedst 1 time før et måltid. 

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere medikamentelt udløst hepatitis.
 • Akut leversygdom.
 • Porfyri.
 • Tidligere allergiske reaktioner over for rifamyciner eller isoniazid.
 • Samtidig behandling med:
  • bedaquilin
  • gestagener
  • lurasidon
  • netupitant
  • nifedipin
  • verapamil
  • voriconazol
  • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
  • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin. Se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ved epilepsi kan det være nødvendigt at justere den antiepileptiske behandling.
 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Patienten skal informeres om at henvende sig ved nyopståede synsforstyrrelse.
 • Ved behandlingsstart testes evnen til at skelne farver.
 • Risiko for permanent misfarvning af bløde kontaktlinser.
 • Ved tegn på overfølsomhed skal behandlingen seponeres, og behandling med rifampicin må ikke fortsættes eller genoptages.
 • Hos patienter med Addisons sygdom kan rifampicin inducere Addison-krise.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme.
Rødfarvning  (af urin, spyt og tårevæske), Svimmelhed, Træthed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet serum-urat.
Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Perifer neuropati, Sedation.
Hudkløe, Hududslæt.
Ansigtsrødme.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Dissemineret intravaskulær koagulation, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Neuritis optica**, Synsforstyrrelser.
Erosiv gastritis, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion.
Toksisk encefalopati.
Induktion af Addison-krise*, Pellagra, Porfyri.
Muskelsvaghed, Myopati.
Ataksi.
Eufori, Hyperaktivitet, Konfusion, Psykose.
Akut nyresvigt.
Alvorlige hudreaktioner***, Trombocytopenisk purpura.
Kredsløbskollaps, Ødemer.

* Addison-krise er en akut livstruende tilstand hos patienter med primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens. 

 

** Neuritis optica og/eller retrobulær neuritis forårsaget af ethambutol kan medføre nedsat synsskarphed og nedsat farvesyn. Bivirkningen er afhængig af dosis og behandlingsvarighed samt normalt reversibel. Synsskarphed genvindes normalt efter uger til måneder, evt. år. Irreversibel blindhed er dog set. Nogle patienter har efter restituering af nedsat synsskarphed fået ethambutol uden at få tilbagefald af synsskarphed. 

 

*** Alvorlige hudreaktionersom Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk epidermal nekrolyse. 

 

 • Alvorlig hepatotoksicitet forårsaget af isoniazid ses hypigst hos patienter over 50 år. Alvorlige allergiske reaktioner skyldes hyppigst rifampicin.
 • Risikoen for neurotoksiske bivirkninger kan muligvis reduceres ved samtidig indgift af pyridoxin 20 mg i døgnet.
 • Rødfarvning af urin, spyt og tårevæske er en harmløs bivirkning, som forsvinder ved behandlingsophør.

Interaktioner

 • Rifampicin øger metaboliseringen af en række stoffer pga. meget udtalt induktion af cytokrom P450-enzymer:
  Samtidig brug af rifamapicin og flg. er kontraindiceret:
  • bedaquilin
  • gestagener
  • lurasidon
  • netupitant
  • nifedipin
  • verapamil
  • voriconazol
  • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
  • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin. Se HIV Drug Interactions.
 • Absorptionen af ethambutol nedsættes ved samtidig indgift af aluminiumhydroxidholdige præparater.
 • Isoniazid øger plasmakoncentrationen og virkningen af phenytoin, carbamazepin og triazolam pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Isoniazid kan forlænge plasmahalveringstiden for diazepam.
 • Antacida hæmmer absorptionen af isoniazid.
 • Pyrazinamid hæmmer allopurinols urikosuriske virkning.
 • Allopurinol øger plasmakoncentrationen af pyrazinsyre, som direkte hæmmer den renale uratudskillelse.
 • Probenecids urikosuriske effekt mindskes af pyrazinamid.
 • Pyrazinamid kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.
 • Kombination af pyrazinamid og rifampicin øger levertoksiciteten.
 • Rifampicin øger metaboliseringen af en række stoffer på grund af meget udtalt induktion af cytokrom P450-enzymer.
 • Orale antikoagulantia og kræver nøje monitorering.
 • En ufuldstændig liste i alfabetisk rækkefølge af andre stoffer, hvormed der er kendt interaktion er
  • amiodaron
  • atovaquon
  • betametason
  • buspiron
  • carbamazepin
  • carvedilol
  • caspofungin
  • ciclosporin
  • digoxin
  • ethionamid
  • efavirenz
  • itraconazol
  • methadon
  • tacrolimus
  • tamoxifen
  • terbinafin
  • triazolam
  • verapamil
  • voriconazol
  • warfarin.
 • Nedbrydningshastigheden af østrogener forøges, hvorfor rifampicin kan ophæve virkningen af hormonale kontraceptiva og medføre menstruationsforstyrrelser. Brugere af disse midler bør informeres om, at samtidig indtagelse af rifampicin medfører en usikker antikonceptionel virkning. Rifampicin nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af rifampicin bør derfor anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel, fx en kobberspiral.
 • Den enzyminducerende virkning ophører 2-3 uger efter seponering af rifampicin.
 • Rifampicin kan nedsætte plasmakoncentrationen af morphin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For pyrazinamid er der ikke humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Må kun anvendes til behandling af turberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

For izoniazid er der data for flere tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For rifampicin er der ukontrollerede data for ca. 500 eksponerede, heraf ca. 150 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For ethambutol er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på en overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4341, 4342, 4343, 4344, 4346

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for ethambutol. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Isoniazid: Se Isoniazid (forgiftning)

Rifampicin: Forbigående orange misfarvning af huden samt ansigtsødem. 

Farmakodynamik

Ethambutol 

 • Hæmmer mykobakteriers cellevægssyntese.
 • Bakteriostatisk virkning på mykobakterier i vækstfase.

Isoniazid 

 • Hæmmer syntesen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af mykobakteriernes cellevæg.
 • Virker baktericidt på bakterier i vækst.

Pyrazinamid 

 • Virker baktericidt.
 • Virker især ved lavt pH.
 • Virkningsmekanismen er ukendt.

Rifampicin 

 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase.
 • Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.

Farmakokinetik

Ethambutol 

 • Ca. 80% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Isoniazid 

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres overvejende i leveren
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter eller ca. 160 minutter afhængig af genetisk betinget metaboliseringsvej.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Pyrazinamid 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren til den aktive metabolit pyrazinsyre.
 • Plasmahalveringstid 9-10 timer (pyrazinamid) og ca. 12 timer (pyrazinsyre).
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 30% som pyrazinsyre og metabolitter.

Rifampicin 

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Absorptionen nedsættes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen 1,6 l/kg (voksne) og 1,1 l/kg (børn).
 • Plasmahalveringstid 2,5-5 timer (efter enkeltdoser) og 1-2 timer (efter multiple doser).
 • Udskilles hovedsageligt med galden. En mindre mængde udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 584551
60 stk. (blister)
700,10

Substitution

filmovertrukne tabletter 
Rimstar Sandoz, Ethambutol, Isoniazid, Pyrazinamid, Rifampicin, filmovertrukne tabletter 
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
filmovertrukne tabletter
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4346. Steen JS, Stainton-Ellis DM. Rifampicin in pregnancy. Lancet. 1977; 2(8038):604-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/71415 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4344. Bobrowitz ID. Ethambutol in pregnancy. Chest. 1974; 66(1):20-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4843599 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

19.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...