Enhertu

L01XC41
 
 

Antistof-lægemiddelkonjugat dannet ud fra det monoklonale antineoplastiske antistof trastuzumab samt deruxtecan, der blokerer topoisomerase I. 

Anvendelsesområder

Som monoterapi ved ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv mammacancer hos patienter, som har fået to eller flere tidligere anti-HER2-baserede regimer. 

 

Trastuzumab deruxtecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg trastuzumab deruxtecan. 

Doseringsforslag

Voksne. 5,4 mg/kg legemsvægt hver 3. uge som i.v. infusion over 90 minutter. 

 

Bemærk: 

 • Hvis den initiale støddosis tolereres, kan efterfølgende doser gives som i.v. infusion over 30 minutter.
 • Ved udvikling af infusionsrelaterede symptomer skal infusionshastigheden nedsættes, eller infusionen afbrydes. Ved livstruende reaktioner seponeres behandlingen.
 • Ved behov for dosisreduktion pga. bivirkninger primært neutropeni, interstitiel lungesygdom og venstresidig hjerteinsufficiens, se produktresumé.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.
 • Må ikke substitueres med trastuzumab eller trastuzumab emtansin.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Elimineres primært via metabolisering i leveren og udskillelse med galden.
 • Begrænset erfaring ved moderat nedsat leverfunktion og ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed anbefales.
 • Dosisjustering ikke nødvendig ved total bilirubin under 1½ gange øvre normalgrænse.
 • Ingen data ved total bilirubin over 1½ gange øvre normalgrænse. Nøje overvågning af patienten anbefales.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Komplet blodtælling bør foretages inden behandlingsstart og før hver dosis.
 • Trastuzumab deruxtecan er ikke undersøgt hos patienter med venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF) < 50%.
 • Hjertefunktion bør monitoreres før og under behandling med trastuzumab deruxtecan.
 • Anvendelse af trastuzumab deruxtecan er forbundet med kardiotoksicitet, hvorfor forsigtighed tilrådes ved hjerteinsufficiens, tidligere hypertension eller koronararteriesygdom.
 • Interstitiel lungesygdom og/eller pneumonitis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Nedsat uddrivningsfraktion.
Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Svimmelhed, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Forhøjet ALAT/ASAT.
Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Interstitiel lungesygdom.
Alopeci, Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Infusionsrelaterede reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for anvendelse af trastuzumab under graviditet, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 7 måneder efter afslutning af behandlingen.  

 

Mandlige patienter eller deres kvindelige partner skal ligeledes anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning under behandlingen og 7 måneder efter sidste dosis.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Konjugat af trastuzumab og deruxtecan  

 • Trastuzumab er rettet mod den ekstracellulære del af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (HER2). Overekspression af HER2 ses hos 20-30% af patienter med mammacancer. Binding af trastuzumab til HER2 hæmmer tumorcelleproliferation og inducerer antistof-afhængig cellemedieret cytotoksicitet.
 • Deruxtecan er sammensat af en tetrapeptid "linker" og DXd, som er en topoisomerase I-hæmmer. Ved binding af Trastuzumab-delen til HER2 optages komplekset i cellen. "Linkeren" spaltes af intracellulære enzymer og DXd frigives. DXd skader DNA og medfører celledød.

Farmakokinetik

 • Trastuzumab deruxtecan dekonjungeres og kataboliseres formodentligt i cellulære lysosomer.
 • Plasmahalveringstid for trastuzumab deruxtecan ca. 7 døgn (efter 3. cyklus).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Trastuzumab deruxtecan er et antistof-lægemiddelkonjugat (antiobody-drug conjugate ACD), der indeholder et humaniseret anti-HER2 IgG1 monoklonalt antistof med samme aminosyresekvens som trastuzumab samt deruxtecan. Ca. 8 molekyler deruxtecan er bundet til hvert antistofmolekyle.
 • Fremstillet i ovarieceller fra kinesisk hamster.
 • Ved binding af trastuzumab til HER2 aktiveres deruxtecan, som blokerer enzymet topoisomerase I.
 • pH i brugsfærdig infusionsvæske: 5,2-5,4.

 

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • I hvert hætteglas med pulver injiceres langsomt 5 ml sterilt vand svarende til en koncentration på 20 mg/ml.
 • Hætteglasset bevæges forsigtigt, indtil pulveret er opløst. Må ikke rystes.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Bemærk: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Det beregnede volumen koncentrat til infusionsvæske overføres til en 100 ml infusionspose, der indeholder isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Infusionsposen vendes forsigtigt for at opnås ensartet blanding. Må ikke rystes.
 • Infusionsposen tildækkes for at beskytte mod lys.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Må kun blandes med isotonisk glucose-infusionsvæske. Må ikke blandes med natriumchlorid-infusionsvæske, som kan forårsage partikeldannelse.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C).
 • Må ikke fryses.
 • Koncentrat til infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8⁰C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares beskyttet mod lys i højst 4 timer ved stuetemperatur (≤ 30⁰C) eller højst 24 timer i køleskab (2-8⁰C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 153855
1 stk.
16.471,75

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

28.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...