Inrebic®

L01EJ02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Myelofibrose 

 • Sygdomsrelateret splenomegali eller symptomer hos voksne, som er behandlingsnaive med JAK-inhibitorer eller er blevet behandlet med ruxolitinib og som har:
  • primær myelofibrose (kronisk idiopatisk myelofibrose)
  • myelofibrose efter polycytaemia vera eller
  • myelofibrose efter essentiel trombocytose.

 

Fedratinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og behandling heraf. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg fedratinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 400 mg 1 gang dgl.
 • Ved behov for dosisreduktion pga. fald i thiamin-niveauer, påvirkede hæmatologiske parametre (trombocytopeni, neutropeni, anæmi), kvalme, opkastning, diarre, forhøjet ALAT/ASAT og/eller forhøjet amylase/lipase, se produktresumé.
 • Dosis skal reduceres til 200 mg ved samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere, se Interaktioner.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele med vand.
 • Må ikke åbnes og opløses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Indtagelse til et måltid med højt fedtindhold nedsætter risikoen for kvalme og opkastning.
 • Ved glemt dosis, skal den glemte dosis springes over.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Der foreligger ingen data ved GFR < 15 ml/min. 

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 200 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Behandling bør undgås ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-pugh C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Før behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen måles:
  • Thiamin (B1-vitamin)-niveauer
  • Komplet blodtælling
  • Leverfunktion
  • Amylase/lipase
  • Carbamid og kreatinin.
 • Behandling bør ikke påbegyndes hos patienter med thiaminmangel.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Blødning, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Muskelkramper.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10 %) Dyspepsi.
Svimmelhed.
Vægtøgning.
Knoglesmerter, Smerter i ekstremiteter.
Encefalopati.
Dysuri.
Hypertension.

Interaktioner

 • Dosis skal reduceres til 200 mg ved samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med CYP3A4- og CYP2C19-hæmmere øger plasmakoncentrationen for fedratinib (fx øger ketoconazol AUC med 3). Kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med kraftige eller moderate CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, efavirenz, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon) nedsætter plasmakoncentrationen for fedratinib (fx reducerer rifampicin og efavirenz AUC med henholdsvis 80% og 50%). Kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med midazolam, omeprazol og metoprolol øgede AUC af midazolam, omeprazol og metoprolol med henholdsvis 4, 3, og 2 gange. Dosisjustering af disse lægemidler bør overvejes.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der udskilles gennem nyrerne via organisk cation-transportør (OCT)2 samt multidrug og toksinekstrudering (MATE)1/2-K (fx metformin). Dosis justeres ved behov.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for fedratinib, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2278, 2790, 2954, 2955, 3966, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning under behandling og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Selektiv hæmmer af Janus-associeret kinase 2 (JAK2), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for hæmatopoese og immunfunktion.
 • Myelofibrose er relateret til dysreguleret JAK2-signalering.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 63-77%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer (ved steady-state).
 • Steady-state efter 15 dage ved daglig dosering.
 • Fordelingsvolumen ca. 25 l/kg.
 • Plasmahaveringstid ca. 114 timer.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4 og i mindre omfang via CYP2C19.
 • Udskilles primært (77%) med fæces, en mindre mængde (5%) udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i tæt tillukket beholder for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 100 mg 416887
120 stk.
45.794,20 1.526,47

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
FEDR, 100 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød
Mål i mm: 7,7 x 21,8
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2278. Kessler RC, Adler L, Ames M et al. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med. 2005; 35(2):245-56, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15841682 (Lokaliseret 25. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

08.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...