Isotretinoin "Paranova"

D10BA01
 
 

Hudmiddel af retinoidgruppen til systemisk anvendelse. Acnemiddel. Syntetisk derivat af A-vitamin. 

Anvendelsesområder

Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling.
Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 20 mg isotretinoin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Initialt 0,3 - 0,5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 1-2 doser. Ved svær cystisk acne kan doser højere end 0,5 mg/kg anvendes.
 • Døgndosis bør ikke overstige 1 mg/kg legemsvægt.
 • Efter 4 ugers behandling eller når terapeutisk effekt er opnået, justeres dosis, afhængig af individuel tolerance, til 0,1-1 mg/kg legemsvægt dgl.
 • Den længst varende remission opnås dog ved anvendelse af døgndoser på 0,5-1 mg/kg legemsvægt.
 • Normalt behandles i 4-6 mdr.
 • Hvis længerevarende behandling er nødvendig, bør der indskydes behandlingsfrie intervaller på 2 mdr.
 • Efter en kumulativ dosis på 120 mg/kg/behandlingskur øges remissionen.

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kapslerne absorberes bedst, hvis de indtages sammen med føde.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år. Lavere initialdosis (fx 10 mg) anbefales. Herefter øges dosis efter tolerans til højst 1 mg/kg/døgn. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjet blodlipidniveau.
 • Hypervitaminosis A. Der bør i behandlingsperioden ikke gives tilskud af A-vitamin.
 • Ved samtidig behandling med tetracycliner.

Forsigtighedsregler

Restriktioner for receptudstedelse og udlevering 

 • Recepter på isotretinoin til fertile kvinder skal begrænses til 30 dages behandling, og fortsættelse af behandlingen kræver en ny recept. Ideelt set, bør graviditetstest, udstedelse af recept samt udlevering af isotretinoin foregå på samme dag. Udleveringen af isotretinoin til fertile kvinder skal finde sted senest 7 dage efter receptens udstedelse.
 • Kapslerne indeholder protein fra soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

 

Kontrolforanstaltninger 

 • Kontrol af lever- og nyrefunktionen samt plasma-triglycerid, serum-kolesterol og blodglucose skal foretages, før behandlingen indledes.
 • Endvidere skal der foretages kontrol af lever- og nyrefunktionen med 1-3 måneders interval, så længe behandlingen varer.
 • Behandling af kvinder i den fertile alder må kun finde sted, når der forud er draget omsorg for:
  • at kvinden ikke er gravid
  • at der anvendes sikker antikonception, der skal fortsættes i mindst 1 måned efter seponering af behandlingen
  • graviditetstest 1 gang månedligt tilrådes
  • at kvinden er informeret om, at abortus provocatus tilrådes, såfremt graviditet indtræder under/efter behandlingen.
 • Vælges p-piller som antikonception, bør behandlingen med isotretinoin først indledes i 2. p-pille-cyklus.
 • Fertilitet: Isotretinoin i terapeutiske doser påvirker ikke antallet, bevægeligheden og morfologien af sæd og faderens indtag af isotretinoin i terapeutiske doser truer ikke dannelsen og udviklingen af fosteret.

 

Knogleforandringer 

 • Patienter i længerevarende behandling bør undersøges med jævne mellemrum for så tidligt som muligt at afsløre evt. ændringer i knoglevæv.
 • Ved tegn på knogleforandringer må fortsættelse af behandlingen vurderes.

 

Generelt 

 • Forsigtighed bør udvises hos patienter med tidlige tegn på depression.
 • Særlig opmærksomhed bør udvises ved hjerte-kredsløbslidelser. Nyreinsufficiens og nyresvigt påvirker ikke isotretinoins farmakokinetik, men det anbefales dog, at patienterne starter med en lav dosis og titreres op til maksimal tolereret dosis.
 • På grund af nedsat effekt af hormonelle kontraceptiva ved samtidig brug af isotretinoin, tilrådes det at supplere med en anden kontraceptionsmetode.
 • Udsættelse for stærkt sollys og ultraviolet lys bør undgås. Om nødvendigt bør der anvendes et solbeskyttelsespræparat med en beskyttelsesfaktor på mindst 15.
 • Isotretinoin kan potentielt påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner.
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Trombocytopeni, Trombocytose.
Blefaritis, Conjunctivitis, Øjenirritation, Øjentørhed.
Cheilitis.
Forhøjede levertransaminaser, Nedsat HDL.
Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Dermatitis, Hudatrofi, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine.
Hæmaturi, Proteinuri.
Epistaxis, Nasopharyngitis, Rhinitis, Tørhed i næsen.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Aggressivitet, Angst, Depression, Humørforstyrrelser.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01 %) Lymfadenopati.
Høretab.
Erhvervet farveblindhed, Katarakt, Keratitis, Korneal uklarhed, Natteblindhed, Papilødem  (som tegn på benign intrakraniel hypertension), Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Colitis, Enterocolitis, Hæmoragisk diarré, Ileitis, Inflammatorisk tarmsygdom*, Melæna, Pancreatitis.
Calcinosis, Svimmelhed.
Hepatitis.
Infektioner.
Intolerance over for kontaktlinser.
Fald i knoglemineraltætheden, Forhøjet serum-urat.
Diabetes.
Artritis, Eksostose, Epifysiolyse, Kramper, Rhabdomyolyse**.
Bevidsthedspåvirkning.
Adfærdsforstyrrelse, Forværring af psykotiske symptomer, Suicidaladfærd.
Glomerulonefritis.
Bronkospasme, Hæshed.
Erytem, Fotosensibilitet.
Vasculitis.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser  (inkl. erektil dysfunktion og nedsat libido).
Erythema multiforme.

* Inflammatorisk tarmsygdom (inkl. lokalt forekommende ileitis) er rapporteret. Patienter, som oplever alvorlig (blødende) diarré, skal ophøre isotretinoin behandling med det samme.  

** Potentielt livstruende tilfælde af rhabdomyolyse er set. 

 

Bivirkningerne er generelt reversible efter ændring af dosis eller afbrydelse af behandlingen (bl.a. øjentørhed, korneal uklarhed, nedsat nattesyn og keratitis). Nogle bivirkninger kan dog persistere efter behandlingen er ophørt. Der kan optræde intolerans over for kontaktlinser, hvilket kan nødvendiggøre, at patienterne bruger briller under behandlingen. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med tetracycliner skal undgås, da dette kan øge frekvensen af bivirkningen, benign intrakraniel trykstigning.
 • Samtidig indgift af methotrexat øger risikoen for levertoksicitet.
 • Plasmakoncentrationen af methotrexat kan øges til det dobbelte, hvis isotretinoin gives samtidig med behandling med lavdosismethotrexat.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva nedsættes af isotretinoin.
 • Dosisjustering af warfarin kan blive nødvendig afhængig af INR.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Teratogenicitet og øget risiko for spontan abort. Der er data for 1.700 graviditeter, hvoraf de fleste er endt i spontan eller provokeret abort. Blandt de 800 levendefødte børn forekom misdannelse hos 13-42 %. 

Referencer: 1550, 3966, 4049, 4050, 4051

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Med baggrund i den lange halveringstid skal graviditet undgås 1 måned efter seponering. Data for 88 kvinder i behandling 2-60 dage inden det estimerede konceptionstidspunkt tyder dog ikke på en risiko. 

For behandling af kvinder med isotretinoin gælder specifikke regler i forhold til udlevering, graviditetstest og kontraception. Der henvises til forsigtighedsreglerne og produktresuméet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det meget sandsynligt, at lægemidlet passerer over i modermælk. På grund af risiko for bivirkninger hos barnet bør isotretinoin ikke anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 måneders karantæne).

Forgiftning

Symptomer på hypervitaminosis A. Symptomer på akut vitamin A-toksicitet omfatter hovedpine, kvalme, opkastning, omtågethed, irritabilitet, papilødem, dobbeltsyn, døsighed, øget intrakranielt tryk, hypercalcæmi, hypertriglyceridæmi og pruritus. 

Farmakodynamik

Stereoisomer af tretinoin. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt, men er relateret til hæmning af talgkirtelaktivitet og reduktion af størrelsen af talgkirtler. Isotretinoin har tillige en antiinflammatorisk effekt i huden. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres i leveren og blodet til bl.a. den aktive metabolit 4-oxo-isotretinoin.
 • Maksimal plasmakoncentration 1-4 timer (isotretinoin) og 6-20 timer (4-oxo-isotretinoin).
 • Steady state efter 7 dage.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (isotretinoin) og 17-50 timer (4-oxo-isotretinoin). Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Derm.Ven.) bløde kapsler 10 mg  (Paranova Danmark) 574328
50 stk. (blister)
179,55 10,77

Substitution

bløde kapsler 10 mg
Accutin Sandoz, Isotretinoin, bløde kapsler 10 mg
Isotretinoin "2care4" (Parallelimport), Isotretinoin, bløde kapsler 10 mg
Isotretinoin "Orion" Orion Pharma, Isotretinoin, bløde kapsler 10 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Bløde kapsler  10 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,5 x 11,4
bløde kapsler 10 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4051. Schaefer C, Meister R, Weber-Schoendorfer C. Isotretinoin exposure and pregnancy outcome: an observational study of the Berlin Institute for Clinical Teratology and Drug Risk Assessment in Pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2010; 281(2):221-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444462 (Lokaliseret 17. december 2018)


4049. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. J Am Acad Dermatol. 1992; 26(4):599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1597546 (Lokaliseret 17. december 2018)


4050. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med. 1985; 313(14):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3162101 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...