Sparkal®

Udgået: 23.08.2021
C03EA01
 
 

Diuretikum. Kombination af hydrochlorthiazid, som er et diuretikum af thiazid-gruppen, og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer og  arteriel hypertension, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges ved kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 50 mg hydrochlorthiazid.
Sparkal® mite, tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 2,5 mg amiloridhydrochlorid og 25 mg hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Ødemer. Initialt 1-2 tabl. eller 2-4 mite tabl. dgl. Efter respons reduceres dosis.
 • Hypertension. 1 mite tabl. dgl. om morgenen.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Hydrochlorthiazid: Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Amilorid 

 • Hyperkaliæmi (P-kalium > 5,5 mmol/l)
 • Hyponatriæmi
 • Diabetisk nefropati

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Amilorid 

 • Forsigtighed ved øget risiko for hyperkaliæmi, da forandringer i væske- og elektrolytbalancen kan medføre koma, fx ved ældre, diabetes mellitus og Addisons sygdom.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.
 • Kan aktivere eller forværre systemisk lupus erythematosus.
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Arthritis urica
 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Hurtig medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Arytmier.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet serum-urat.
Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris.
Synsforstyrrelser.
Dehydrering, Hyponatriæmi.
Artralgi, Muskelsvaghed.
Paræstesier.
Depression, Konfusion, Nervøsitet.
Inkontinens.
Fotosensibilitet.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Gastro-intestinal blødning.
Anafylaktisk reaktion.
Elektrolytforstyrrelser.
Nyrefunktionspåvirkning.
Synkope, Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Ikke kendt Leukopeni.
Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut).
Toksisk epidermal nekrolyse.
Non-melanom hudcancer.
Pneumonitis.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider. Thiazider bør tages 4 timer før indtagelse af colestyramin/colestipol.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Samtidig administration af ciclosporin øger risikoen for hyperkaliæmi.
 • Ved samtidig behandling med lithium og thiazider øges P-lithium på grund af øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli. Monitorering anbefales.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. For at undgå hypotension, bør diuretisk behandling seponeres 2-3 dage før initiering af behandling med ACE-hæmmere.
 • Ved samtidig indgift af amilorid og digoxin nedsættes den renale sekretion af digoxin, hvorved plasma-digoxin øges.
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • Langtidsbehandling med hydrochlorthiazid (25-200 mg dgl) kan øge fasteblodsukker og glukosetolerancen og muligvis hæmme antidiabetikas hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Amilorid
  For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.
Referencer: 3711, 3878, 4029, 4030

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Amilorid 

 • Hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
  Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Amilorid 

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Amiloridtabletter  50 + 5 mgtabletter  25 + 2,5 mgtabletter  50 + 5 mg  (2care4)
Hydrochlorthiazidtabletter  50 + 5 mgtabletter  25 + 2,5 mgtabletter  50 + 5 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 50 + 5 mg, tabletter 25 + 2,5 mg (mite) , tabletter 50 + 5 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 + 2,5 mg (kan dosisdisp.) 029166
100 stk.
Udgået 23-08-2021
(B) tabletter 50 + 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 161112
100 stk.
Udgået 14-06-2021
(B) tabletter 50 + 5 mg (kan dosisdisp.) 507347
125 stk.
Udgået 28-06-2021

Foto og identifikation

Tabletter  25 + 2,5 mg  (mite)

Præg:
GEA, EZ, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25 + 2,5 mg (mite)
 
 
 

Tabletter  50 + 5 mg

Præg:
GEA, EV, 7
Kærv: Delekærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 8,6 x 8,6
tabletter 50 + 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...