Du har søgt på: Fremskreden

- der blev fundet 91 resultater
Vælg område:
 
Søgeresultater, Præparater :
Afinitor  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden HER-2-negativ hormonreceptor-positiv mammacancer i kombination med exemestan til postmenopausale kvinder. Fremskredent renalcelleka...)
 
Alecensa  (Anvendelsesområder: ALK-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft. Alectinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.)
 
Alunbrig  (Anvendelsesområder: ...ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hæmmer eller ...)
 
Anastelb  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer hvor neoadjuverende kemoterapi ...)
 
Anastrozol "Accord"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer hvor neoadjuverende kemoterapi ...)
 
Anastrozol "Medical Valley"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer hvor neoadjuverende kemoterapi ...)
 
Anastrozol "Sandoz"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer hvor neoadjuverende kemoterapi ...)
 
Arimidex®  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer hvor neoadjuverende kemoterapi ...)
 
Avastin®  (Anvendelsesområder: ...fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer i kombination med platinbaseret kemoterapi. Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib . Førstelinjebehandling af ikke-operabel fremskreden, metastatisk eller recidiverende ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib. Fremskredent eller metastaserende renalcellekarcinom i kombination med interferon α-2a. Fremskreden ovariecancer, tubacancer eller peritonealcancer i kombination med carboplatin og paclitaxel. Fremskreden...)
 
Aybintio  (Anvendelsesområder: ...fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer i kombination med platinbaseret kemoterapi. Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib . Førstelinjebehandling af ikke-operabel fremskreden, metastatisk eller recidiverende ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib. Fremskredent eller metastaserende renalcellekarcinom i kombination med interferon α-2a. Fremskreden ovariecancer, tubacancer eller peritonealcancer i kombination med carboplatin og paclitaxel. Fremskreden...)
 
Bavencio  (Anvendelsesområder: ...statisk urotelialt karcinom, som er progressionsfri efter platinbaseret kemoterapi. Fremskredent renalcellekarcinom som førstelinjebehandling i kombination med axitinib . Avelumab...)
 
Bicalutamid "Orion"  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden prostatacancer i kombination med GnRH-analog eller kirurgisk kastration. Bicalutami...)
 
Bicalutamid "Sandoz"  (Anvendelsesområder: ...Tabletter 50 mg. Fremskreden prostatacancer i kombination med GnRH-analog eller kirurgisk kastration. Tabletter 150 mg. Lokalt fremskreden prostatacancer me...)
 
Bicalutamide "Teva"  (Anvendelsesområder: ...Tabletter 50 mg. Fremskreden prostatacancer i kombination med GnRH-analog eller kirurgisk kastration. Tabletter 150 mg. Lokalt fremskreden prostatacancer me...)
 
Cabometyx  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent nyrecellekarcinom Behandlingsnaivt eller efter tidligere VEGF-målrettet terapi. He...)
 
Caelyx® pegylated liposomal  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden ovariecancer ved progression eller recidiv efter platinbaseret kemoterapi. AIDS-rel...)
 
Caprelsa  (Anvendelsesområder: ... og symptomatisk medullær thyroideacancer (MTC) hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserende sygdom. Vandetanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås...)
 
Casodex®  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden prostatacancer med høj risiko for sygdomsprogression som monoterapi eller som adjuv...)
 
Cometriq  (Anvendelsesområder: ...Progressiv, inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk thyroideacancer. Cabozantinib bør kun anvendes, når behandlingen ...)
 
Cyramza  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden gastrisk cancer eller adenokarcinom i den gastro-øsofagale overgang med sygdomsprogression efter tidligere platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi. Kan anvendes som monoterapi eller i kombination med paclitaxel. Metastatisk colorektal cancer med sygdomsprogression efter tidligere behandling med bevacizumab, oxaliplatin og et fluorpyrimidin. Anvendes i kombination med irinotecan, folsyre og fluoruracil. Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-småcellet lungecancer med aktiverende epidermal vækstfaktorreceptor-mutationer (EGFR-mutationer) . Anvendes i kombination med erlotinib. Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi . Anvendes i kombination med docetaxel. Fremskreden...)
 
Dacarbazine "Lipomed"  (Anvendelsesområder: ...Metastaseret malignt melanom. Fremskreden Hodgkins sygdom og fremskreden bløddelssarkom (undtaget mesotheliom og Kaposis sarkom). ...)
 
Dacarbazine "Medac"  (Anvendelsesområder: ...Metastaseret malignt melanom. Fremskreden Hodgkins sygdom og fremskreden bløddelssarkom (undtaget mesotheliom og Kaposis sarkom). ...)
 
Decapeptyl® Depot  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastatisk hormonfølsom prostatacancer Endometriose Forbehandling af uterine...)
 
Duodopa®, komb.  (Anvendelsesområder: Fremskreden levodoparesponsiv idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) med svære motoriske fluktuationer og hyper-/dyskinesier, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt.)
 
Eligard®  (Anvendelsesområder: Fremskreden hormonfølsom prostatacancer. Leuprorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling.)
 
Erivedge  (Anvendelsesområder: ...Symptomatisk metastatisk basalcellekarcinom. Lokalt fremskredent basalcellekarcinom, hvor operation eller stråleterapi ikke er hensigtsmæssig. Vism...)
 
Everolimus "Mylan"  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden HER-2-negativ hormonreceptor-positiv mammacancer i kombination med exemestan til postmenopausale kvinder. Fremskredent renalcelleka...)
 
Everolimus "Stada"  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden HER-2-negativ hormonreceptor-positiv mammacancer i kombination med exemestan til postmenopausale kvinder. Fremskredent renalcelleka...)
 
Femar®  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Gazyvaro  (Anvendelsesområder: ...ilstrækkelig virkning. Anvendes i kombination med bendamustin. Tidligere ubehandlet fremskredent follikulært lymfom. Anvendes i kombination med kemoterapi. Obinutuzumab bør kun an...)
 
Giotrif  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR. Lokalt fremskreden eller metastaserende pla...)
 
Halaven  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer med sygdomsprogression efter mindst to kemoterapiregimer for fremskreden sygdom. Tidligere beh...)
 
Ibrance®  (Anvendelsesområder: ...Behandling af hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer i kombination med aromatasehæmmer fulvestrant efter f...)
 
Ibrance  (Anvendelsesområder: ...Behandling af hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer i kombination med aromatasehæmmer fulvestrant efter f...)
 
Ilomedin®  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden thrombangitis obliterans (morbus Bürger) med kritisk ekstremitetsiskæmi i tilfælde,...)
 
Imfinzi  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden, inoperabel ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker PD-L1, uden sygdomsprogressio...)
 
Inlyta®  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent renalcellekarcinom efter behandlingssvigt med sunitinib eller cytokiner. Axitinib ...)
 
Ipstyl® Autogel  (Anvendelsesområder: ...d undtagelse af primærtumorer i epigastriet, og hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom. Lindring af symptomer, der ledsager neuroendokrine tumore...)
 
Javlor®  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent eller metastaserende transitionalcellekarcinom i urinvejene, hvor tidligere kemote...)
 
Kadcyla  (Anvendelsesområder: ...ER2-targeteret behandling. Metastatisk mammacancer HER-2-positiv inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer, som tidligere har været behandlet med trastuzumab og...)
 
Kaletra, komb.  (Anvendelsesområder: ...dre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn over 14 dage med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Se endvidere kombinationsbehandling i Midle...)
 
Keytruda®  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom. Adjuverende behandling af melanom efter komplet resektion. Ikke-småcellet lungecancer Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker PD-L1. Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer uden EGFR- eller ALK- positive mutationer i tumorer i kombination med pemetrexid og platinbaseret kemoterapi. Førstelinjebehandling af metastatisk planocellulær ikke-småcellet lungecancer i kombination med carboplatin og paclitaxel. Hodgkins lymfom Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation (hvis muligt) og behandling med brentuximab vedotin . Urotelialt karcinom Lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom. Planocellulært hoved-hals karcinom Førstelinjebehandling af metastatisk eller inoperabel planocellulær hoved-hals karcinom, som udtrykker PD-L1, som monoterapi eller i kombination 5-fluoruracil og platinbaseret kemoterapi. Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-hals karcinom, som udtrykker PD-L1 ved sygdomsprogression eller efter platinbaseret kemoterapi. Renalcellecarcinom Førstelinjebehandling af fremskreden...)
 
Kisqali  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastatisk hormonreceptor-positiv, HER2-negativ mammacancer i kombination me...)
 
Lecigon®, komb.  (Anvendelsesområder: Fremskreden levodoparesponsiv idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) med svære motoriske fluktuationer og hyper-/dyskinesier, hvor anden behandling har utilstrækkelig effekt.)
 
Lenvima  (Anvendelsesområder: ...fremskredent eller metastatisk, differentieret (papillært/follikulært/Hürthle-celle) thyroideakarcinom, som er refraktært over for radioaktivt jod. Fremskreden...)
 
Letrozol "2care4"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Letrozol "Abacus Medicine"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Letrozol "Accord"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Letrozol "Medical Valley"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Letrozol "Stada"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Letrozol "Teva"  (Anvendelsesområder: ...al østrogenreceptor-positiv primær mammacancer. Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv mammacancer, hvor neoadjuverende kemoterapi...)
 
Leuprorelin "Sandoz"  (Anvendelsesområder: Fremskreden hormonfølsom prostatacancer. Leuprorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling.)
 
Lonsurf, komb.  (Anvendelsesområder: ...rcinom i den gastro-øsofageale overgang, efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom. Trifluridin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig...)
 
Lopinavir/Ritonavir "Accord", komb.  (Anvendelsesområder: ...dre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn over 14 dage med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Se endvidere kombinationsbehandling i Midle...)
 
Lorviqua  (Anvendelsesområder: ...ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med anden ALK-tyrosinkinasehæ...)
 
Lynparza  (Anvendelsesområder: ...fremskreden (FIGO stadie III og IV) BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) efter afslutning af platinbaseret førstelinjekemoterapi. Kombination med bevacizumab Vedligeholdelsesbehandling af fremskreden (FIGO stadie III og IV) BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) efter afslutning af platinbaseret førstelinjekemoterapi, og hvis cancer er associeret med homolog rekombinationsmangel (HRD) positiv status defineret af enten en BRCA1/2-mutation og/eller genomisk ustabilitet. Mammacancer Monoterapi til germline BRCA1/2-muteret, HER-2-negativ lokal fremskreden...)
 
Lysodren®  (Anvendelsesområder: ...Symptomatisk behandling af fremskredent adrenokortikalt karcinom. Patienten bør have foretaget optimal tumor- og metastase...)
 
Mabthera®  (Anvendelsesområder: ... CHOP-kemoterapi. Børn (6 mdr. - 17 år): Tidligere ubehandlet CD20-positivt DLBCL i fremskredent sygdomsstadie, Burkitt lymfom (BL)/Burkitt leukæmi (B-ALL) Burkitt-lignende lymfom...)
 
Melphalan "Macure"  (Anvendelsesområder: ...Konventionel i.v. dosis Myelomatose Fremskreden cancer ovarii Højdosis i.v. med eller uden hæmatopoietisk stamcelletransplantation ...)
 
MVASI  (Anvendelsesområder: ...fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer i kombination med platinbaseret kemoterapi. Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib . Førstelinjebehandling af ikke-operabel fremskreden, metastatisk eller recidiverende ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib. Fremskredent eller metastaserende renalcellekarcinom i kombination med interferon α-2a. Fremskreden ovariecancer, tubacancer eller peritonealcancer i kombination med carboplatin og paclitaxel. Fremskreden...)
 
Navelbine®  (Anvendelsesområder: ...Ikke-småcellet lungecancer. Fremskreden mammacancer, hvor anden behandling ikke kan anvendes. Vinorelbin bør kun anvendes, ...)
 
Nexavar®  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent renalcellekarcinom, hvor behandling med interferon-alfa og interleukin-2 ikke er tilstrækkelig. Dissemineret hepatocellulært karcinom. Progressiv, lokalt fremskreden...)
 
Norvir®  (Anvendelsesområder: ... i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Anvendes udelukkende som den boostende komp...)
 
Opdivo  (Anvendelsesområder: ...fremskreden eller metastatisk planocellulært ikke-småcellet lungecancer efter tidligere kemoterapi. Metastatisk ikke-småcellet lungecancer uden sensibiliserende EGFR-mutation eller ALK-translokation i kombination med ipilimumab samt 2 cyklusser af platinbaseret kemoterapi. Fremskredent renalcellekarcinom som førstelinjebehandling i kombination med ipilimumab eller som monoterapi efter tidligere kemoterapi. Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation og behandling med brentuximab vedotin . Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-hals-cancer under eller efter platinbaseret kemoterapi. Lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk urothelkarcinom efter tidligere platinbaseret kemoterapi. Fremskreden...)
 
Pamorelin®  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastatisk hormonfølsom prostatacancer. Præmenopausal hormonreceptorpositiv ...)
 
Piqray  (Anvendelsesområder: ...Behandling af hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer med PIK3CA-mutation hos postmenopausale kvinder eller...)
 
Relistor®  (Anvendelsesområder: Opioidinduceret obstipation hos patienter med fremskreden sygdom i palliativ behandling, når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt.)
 
Ritemvia  (Anvendelsesområder: ... CHOP-kemoterapi. Børn (6 mdr. - 17 år): Tidligere ubehandlet CD20-positivt DLBCL i fremskredent sygdomsstadie, Burkitt lymfom (BL)/Burkitt leukæmi (B-ALL) Burkitt-lignende lymfom...)
 
Ritonavir "Accord"  (Anvendelsesområder: ... i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Anvendes udelukkende som den boostende komp...)
 
Rixathon  (Anvendelsesområder: ... CHOP-kemoterapi. Børn (6 mdr. - 17 år): Tidligere ubehandlet CD20-positivt DLBCL i fremskredent sygdomsstadie, Burkitt lymfom (BL)/Burkitt leukæmi (B-ALL) Burkitt-lignende lymfom...)
 
Rozlytrek  (Anvendelsesområder: ...ke er andre behandlingsmuligheder. Voksne Som enkeltstofbehandling af ROS1-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), som ikke tidligere er behandlet med ROS1. Entre...)
 
Ruxience  (Anvendelsesområder: ... CHOP-kemoterapi. Børn (6 mdr. - 17 år): Tidligere ubehandlet CD20-positivt DLBCL i fremskredent sygdomsstadie, Burkitt lymfom (BL)/Burkitt leukæmi (B-ALL) Burkitt-lignende lymfom...)
 
Sutent®  (Anvendelsesområder: ...Gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST) efter behandlingssvigt med imatinib. Fremskredent renalcellekarcinom. Neuroendokrine tumorer i pancreas. Sunitinib bør kun anvendes,...)
 
Tafinlar  (Anvendelsesområder: ...m i kombination med trametinib efter komplet resektion. BRAF V600 -mutationspositiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer i kombination med trametinib . Dabrafenib bør kun anvend...)
 
Tagrisso  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR. Lokalt fremskreden eller metastaserende ikk...)
 
Talzenna®  (Anvendelsesområder: ...BRCA-muteret, HER-2-negativ lokal fremskreden eller metastatisk mammacancer efter tidligere behandling med et antracyclin og/elle...)
 
Targretin®  (Anvendelsesområder: ...Hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for mindst én systemisk behandl...)
 
Tecentriq  (Anvendelsesområder: ...fremskreden eller metastatisk urotelialt karcinom efter forudgående kemoterapi eller hvor cisplatin ikke er egnet og hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 5%. Ikke-småcellet lungecancer Monoterapi Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer efter forudgående kemoterapi. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer skal targeteret behandling gives først. Kombinationsbehandling med bevacizumab , paclitaxel og carboplatin Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer, er behandling med atezolizumab i kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin kun indiceret efter behandlingssvigt med relevante targeterede lægemidler. Kombinationsbehandling med paclitaxel og carboplatin Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer uden EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer. Småcellet lungecancer Kombinationsbehandling med carboplatin og etoposid Førstelinjebehandling af småcellet lungecancer i udvidet sygdomsstadie. Mammacancer Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin Lokalt fremskreden eller metastatisk, triplenegativ mammacancer, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 1%, uden tidligere kemoterapi mod metastatisk sygdom. Hepatocellulært carcinom Kombinationsbehandling med bevacizumab Fremskreden...)
 
Telzir®  (Anvendelsesområder: ...dosis ritonavir og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Se endvidere Midler mod HIV . Fosamprenavir...)
 
Torisel® - Udgået: 11-01-2021  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent renalcellekarcinom, hvor patienten har mindst 3 af de 6 følgende prognostiske risi...)
 
Tyverb  (Anvendelsesområder: ...Fremskreden eller metastatisk HER-2-positiv mammacancer i kombination med capecitabin ved behan...)
 
Uvadex  (Anvendelsesområder: ... i forbindelse med fotoferese i den palliative behandling af hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for andre behandlingsformer. Me...)
 
Verzenios  (Anvendelsesområder: ...Lokalt fremskreden eller metastatisk hormonreceptor-positiv, HER2-negativ mammacancer i kombination me...)
 
Vinorelbine "Orifarm"  (Anvendelsesområder: ...Ikke-småcellet lungecancer. Fremskreden mammacancer, hvor anden behandling ikke kan anvendes. Vinorelbin bør kun anvendes, ...)
 
Vizimpro  (Anvendelsesområder: ...Førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR. Dacomitin...)
 
Xalkori  (Anvendelsesområder: ...ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer. ROS1-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer. Crizotinib bør kun...)
 
Xgeva  (Anvendelsesområder: ...rygmarvskompression eller behov for strålebehandling eller operation hos voksne med fremskreden malignitet med involvering af knogle. Behandling af kæmpecelletumorer i knogle, hvo...)
 
Yervoy®  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom som monoterapi eller i kombination med nivolumab . Fremskredent renalcellekarcinom ...)
 
Yondelis  (Anvendelsesområder: ...Fremskredent bløddelssarkom (STS), når behandling med antracycliner og ifosfamid ikke har vist effekt, eller hvor disse stoffer ikke kan anvendes. Fremskreden...)
 
Zejula  (Anvendelsesområder: ...Førstelinjebehandling af fremskreden platinfølsom ovariecancer, tubacancer eller peritonealcancer. Recidiv af platinføls...)
 
Zirabev  (Anvendelsesområder: ...fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer i kombination med platinbaseret kemoterapi. Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib . Førstelinjebehandling af ikke-operabel fremskreden, metastatisk eller recidiverende ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer i kombination med erlotinib. Fremskredent eller metastaserende renalcellekarcinom i kombination med interferon α-2a. Fremskreden ovariecancer, tubacancer eller peritonealcancer i kombination med carboplatin og paclitaxel. Fremskreden...)
 
Zykadia  (Anvendelsesområder: ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer. Ceritinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.)