Lægemiddelgodkendelse

Revideret: 28.05.2019
Lotte Hedegaard (Forfatter),

Lægemiddelområdet hører til blandt de mest harmoniserede inden for EU, og hovedparten af den danske lovgivning bygger på EU-direktiver, da det i EU-lovgivningen kræves, at hver enkelt medlemsstat i EU skal benytte de samme regler og krav vedr. godkendelse og overvågning af lægemidler - dvs. ét sæt fælles regler for forskellige godkendelsesprocedurer i samtlige EU-lande. 

Godkendelelsesprocedurer

Lægemidler skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Kommissionen, før de må sælges i Danmark. De er godkendt efter én af flg. procedurer: 

 

Central procedure 

 • Godkendelse i alle EU-lande, herunder Danmark, på én gang.
 • Produktresumé hos EMA.

 

Fælleseuropæisk procedure 

 • Decentral procedure (DCP)
  • Samtidig godkendelse i Danmark og nogle andre EU- eller EØS-lande.
  • Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen.
 • Gensidig anerkendelsesprocedure (MRP)
  • Godkendelse i Danmark og oftest flere andre EU- eller EØS-lande på basis af en national godkendelse i et EU- eller EØS-land.
  • Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen.

National procedure 

 • Lægemidlet er kun godkendt i Danmark.
 • Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen.

Central procedure

Generelt 

Den centrale procedure anvendes i stigende omfang til godkendelse af nye lægemidler. Fordelene er bl.a., at der opnås markedsføringstilladelse i alle 28 EU-lande samt Norge og Island samtidig, at sikkerhedsovervågningen er centraliseret, og at produktinformationen bliver tilgængelig samtidig på alle sprog for de 30 lande. 

 

Central procedure er obligatorisk for: 

 • Lægemidler med nyt indholdsstof til behandling af HIV/AIDS, cancer, diabetes, neurogenative sygdomme (fx Alzheimers sygdom og sklerose), autoimmune sygdomme og andre immun-dysfunktioner, virussygdomme.
 • Lægemidler fremstillet ved bioteknologiske procedurer, fx rekombinant genteknologi.
 • Lægemidler til avancerede terapier, fx gen-, celle- eller vævs-baserede.
 • Lægemidler til sjældne sygdomme, såkaldte Orphan Drugs.

 

Central procedure er en mulighed for: 

 • Lægemidler med nye indholdsstoffer for indikationer, som afviger fra de ovenfor anførte obligatoriske indikationer.
 • Lægemidler, der er en signifikant, terapeutisk, videnskabelig eller teknisk innovation.
 • Lægemidler, for hvilke godkendelsen vil være af interesse for folkesundheden i EU.

EMA, CHMP og PRAC

Godkendelsesprocessen for den centrale procedure koordineres af det fælleseuropæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency - EMA) i Amsterdam. 

I det europæiske reguleringssystem for lægemidler indgår et netværk med ca. 50 reguleringsmyndigheder fra de 31 EØS-lande (dvs. de 28 EU-medlemslande samt Island, Lichtenstein og Norge), Europa-Kommissionen og EMA. En gruppe af eksperter fra hele Europa støtter netværket for at have adgang til størst mulig videnskabelig ekspertise. 

Den faglige og videnskabelige vurdering af ansøgninger om markedsføringstilladelser påhviler Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP ved EMA. CHMP består af en formand, én ekspert og én suppleant udpeget af hvert EU-land, én repræsentant og én suppleant for Norge og Island samt yderligere op til 5 ekstra eksperter, som komiteen selv eller medlemslandene har udpeget med henblik på at komplementere sin ekspertise. CHMP mødes fast én gang om måneden samt efter behov. En række arbejdsgrupper under CHMP er bl.a. ansvarlige for udarbejdelse af guidelines, firmarådgivning m.m.
EMA har også række andre videnskabelige komiteer, fx PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), mht. bivirkningsovervågning og sikkerhed af lægemidler, CAT (Committee for Advanced Therapies), COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) for lægemidler til sjældne sygdomme og PDCO (Paediatric Committee) for lægemidler til børn. 

Rapporteurs og co-rapporteurs

Som ansvarlige for den faglige vurdering af en ansøgning om markedsføringstilladelse ved central procedure udpeges to medlemmer af CHMP som henholdsvis rapporteur og co-rapporteur. Desuden udpeges mindst et medlem til at være peer reviewer af de to rapporteurs' evalueringer. Rapporteur er hovedansvarlig og vil efter lægemidlets godkendelse være involveret i alle efterfølgende procedurer vedr. lægemidlet (fx indikationsudvidelser), og arbejder tæt sammen med en tilsvarende rapporteur fra PRAC og evt. CAT. Alle rapporteurs betjener sig af en række eksperter, som alle skal leve op til EMA's strenge habilitetskrav. Udpegning af rapporteurs sker efter ønske fra det enkelte medlem, og opgaven går til det medlem, som har det bedst kvalificerede hold eksperter til sin rådighed for opgaven. 

Evaluering i korte træk

Rapporteurs udarbejder to uafhængige evalueringsrapporter med en række spørgsmål til ansøgeren. Rapporterne gennemgår peer review ved et tredje medlem og distribueres desuden til de øvrige CHMP-medlemmer. Dette resulterer i en række kommentarer og yderligere spørgsmål, som rapporteurs slutteligt indarbejder i én fælles evalueringsrapport. Denne godkendes af CHMP og sendes til ansøgeren med henblik på besvarelse. Hvis ansøgers besvarelse ikke er tilfredsstillende, kan der i den efterfølgende runde rejses yderligere spørgsmål, fastsættes betingelser for markedsføringstilladelsen (fx krav om ekstra undersøgelser efter markedsføring) samt tilbydes ansøgeren mulighed for en mundtlig høring over for såvel et ad hoc-ekspertpanel eller i sidste ende CHMP. Hele processen er belagt med stramme tidsfrister. Sammenlagt må processen tage 210 dage plus den tid, ansøgeren har til besvarelse af spørgsmål - typisk maksimalt 3 måneder. 

Udstedelse af markedsføringstilladelse

Hvis CHMP efter sin vurdering af ansøgningen og efterfølgende diskussioner med ansøger vurderer, at benefit-risk-forholdet er positivt for den ansøgte indikation, afgiver CHMP en positiv indstilling til EU-kommissionen, som ultimativt er ansvarlig for udstedelse af markedsføringstilladelsen ved en central procedure. På EMA's hjemmeside publiceres godkendt enslydende produktinformation, som indeholder produktresumé/SPC (SmPC - Summary of Product Characteristics), indlægsseddel PIL (Patient Information Leaflet) og mærkning (tekst trykt på emballagen), på de 24 sprog i EU/EØS. Desuden bliver et engelsksproget assessmentrapport sammendrag (European Public Assessment Report summary, EPAR summary) og en risikostyringsplan (Risk-management plan, RMP) tilgængelig på EMA's hjemmeside.
EPAR bliver udarbejdet med baggrund i rapporteurs evalueringsrapport og gennemgår de data, som ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. RMP indeholder en oversigt over både de identificerede og potentielle risici ved brug af lægemidlet inkl. risiko for misbrug og off-label anvendelse. RMP kan for udvalgte risici være suppleret med et risk-minimisation program, fx ved at obligatorisk informationsmateriale til læger/patienter skal forsøge at minimere kendte risici. Produktinformation, EPAR og RMP kan ses på EMAs hjemmeside

Gå til toppen af siden...