Antikoagulantia, Vitamin K-antagonister (forgiftninger)

Revideret: 31.08.2020
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Forgiftning medfører stigende INR og evt. blødning. Behandlingen afhænger af INR-niveau og tilstedeværelse af blødning. 

 

Behandling

Ved akut forgiftning kan oral indgift af aktivt kul reducere plasmahalveringstiden for vitamin K-antagonister ved binding af disse under enterohepatisk kredsløb. Oral indgift af colestyramin i refrakte doser har samme virkning. 

 

INR < 10, ingen blødning: Pause med behandlingen. INR begynder at falde 1-2 døgn efter indtagelse af sidste dosis med en halvering af INR-værdi i løbet af ½ -3 døgn, længst for phenprocoumon. Til patienter med langsom elimination gives 2 mg vitamin K (phytomenadion), se Phytomenadion (antidoter).

INR > 10, ingen blødning: Pause med behandlingen. Patienten indlægges. INR-niveauet reguleres ved indgift af 2-4 (højst 10) mg vitamin K (phytomenadion), se Phytomenadion (antidoter).

Let til moderat blødningstendens: Pause med behandlingen indtil blødningstendensen ophører. Hvis INR er høj, gives 2-4 (højst 10) mg vitamin K (phytomenadion), se Phytomenadion (antidoter). Det er vigtigt at være opmærksom på, at vitamin K først har fuld virkning ca. 1½ døgn efter indgiften. Hvis der er væsentlig blødning, bør der derfor endvidere gives frisk frosset plasma som beskrevet nedenfor.

Svær/livstruende blødning: Behandlingen afbrydes, og der gives 5-20 mg vitamin K ( phytomenadion) langsomt i.v. samt infusion af frisk frosset plasma. Infusion af plasma 1 ml/kg legemsvægt medfører en stigning i de vitamin K-afhængige faktorer på ca. 1%. For at opnå en stigning i faktorerne fra ≤ 5% (svarende til INR > 5) til omkring 40% (svarende til INR ≤ 1,5) kræves således infusion af 35-40 ml/kg legemsvægt.
Ved risiko for overloading kan der i stedet gives injektion af protrombinkomplekskoncentrat ( Octaplex®). Behandlingen bør gives i samråd med trombosecenter.

Ved forgiftning med store doser vitamin K-antagonister kan det være nødvendigt at give vitamin K (phytomenadion) i uger eller måneder. 

 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul 

Phytomenadion (antidoter) 

Octaplex® 

Colestyramin: Questran 

Gå til toppen af siden...