Atrieflimren og atrieflagren

Revideret: 19.05.2020

Atrieflimren og atrieflagren er de hyppigste behandlingskrævende arytmier. Atrieflimren er karakteriseret ved ukoordinerede atriale depolariseringer, hvorimod atrieflagren er karakteriseret ved en regelmæssig takykardi, oftest med en atrial frekvens > 300 pr. minut. Begge arytmier kan akut udløses af feber, tyrotoksikose, anæmi, lungeemboli, akut koronart syndrom og operative indgreb. 

De ses hyppigst hos patienter med arteriel hypertension, hjerteklapsygdom, hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom eller kronisk obstruktiv lungesygdom

 

Atrieflimren inddeles i: 

  • Paroksystisk: Atrieflimren med episoder, som enten spontant ophører eller aktivt konverteres inden for 7 døgn.
  • Persisterende: Episoder af atrieflimren, der varer over 7 døgn eller konverteres aktivt efter mere end 7 døgn for at genetablere sinusrytme.
  • Langvarig persisterende: Atrieflimren, der har varet ≥ 1 år, hvor der alligevel findes indikation for rytmekontrollerende behandling.
  • Permanent: Atrieflimren, som er accepteret af patienten/lægen, og hvor der ikke findes grundlag for forsøg på konvertering til sinusrytme.

Behandlingsvejledning

Behandlingen består af frekvensregulerende farmaka eller antiarytmika samt evt. antitrombotiske midler

En række faktorer vil reducere chancen for at opnå sinusrytme, såsom lang anfaldsvarighed, høj alder, hjertesvigt, tidligere atrieflimren og forstørret venstre atrium. 

Behandlingen tilrettelægges individuelt efter patientens symptomer og risiko for tromboemboli og ud over farmakologisk behandling, kan der foretages DC-konvertering og ablationsbehandling.  

Behandlingsstrategier

Konvertering til sinusrytme 

Bedst effekt med DC-konvertering. Ved kort arytmivarighed (< 7 dage) kan flecainid, propafenon, amiodaron eller vernakalant anvendes til konvertering.  

Anvendelse af vernakalant er forbundet med mindre risiko for proarytmi (arytmi udløst af det antiarytmiske stof, ofte alvorlig) end anvendelse af flecainid og propafenon og hurtigere effekt end amiodaron. 

 

Anfaldsforebyggende behandling 

Anvendes til at forebygge paroksystisk eller persisterende atrieflimren, og her kan anvendes β-blokkere, dronedaron, klasse I-antiarytmika og amiodaron

 

  • β-blokkere skal optitreres forsigtigt ved hjertesvigt.
  • Dronedaron er kontraindiceret ved hjertesvigt, og behandlingen skal ordineres og styres af kardiolog.
  • Flecainid og propafenon er kontraindiceret ved iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hypertrofi af venstre ventrikel (> 14 mm).

 

Behandlingsstart med flecainid, propafenon og sotalol bør ske under indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning i mindst 2 døgn. Det samme gælder ved dosisøgning.  

Stofferne anvendes individuelt, men ofte startes med β-blokker efterfulgt at klasse I-antiarytmika (flecainid og propafenon) eller amiodaron. 

 

Frekvensregulering 

Anvendes til behandling af atrieflimren med hurtig ventrikelaktion. Ved hæmodynamisk instabilitet akut DC-konvertering. Til medikamentel frekvensregulering kan anvendes β-blokker, verapamil, diltiazem samt digoxin. Behandlingen er individuel i forhold til komorbiditet og aktivitetsniveau.  

 

  • Verapamil er førstevalgspræparat ved astma bronkiale eller KOL med bronkospasmer.
  • Digoxin har effekt i hvile, hvorimod effekten aftager under fysisk aktivitet, hvorfor en calciumblokker (verapamil eller diltiazem) eller en β-blokker (ikke sotalol) er mest hensigtsmæssig, evt. i kombination med digoxin.

 

Der stiles mod en hjertefrekvens på 60-80 pr. minut i hvile og 90-115 ved moderat fysisk aktivitet. Hos patienter uden betydelige symptomer kan man også acceptere en hvilepuls < 110 pr. minut. I udvalgte tilfælde kan amiodaron anvendes. 

 

Antitrombotisk behandling 

Indikationen for AK-behandling ved atrieflimren afhænger af tilstedeværende risikofaktorer og fremgår af nedenstående skema (tabel 1) og flowchart (figur 1). 

 

Tabel 1. 

Fork.  

Risk factors  

CHA 2 DS 2 VASc  

score  

C 

Congestive heart failure/LV dysfunction 

H 

Hypertension 

A 

Age ≥ 75 

D 

Diabetes mellitus 

S 

Stroke/TIA/systemic embolism 

V 

Vascular disease 

A 

Age 65-74 

Sc 

Sex category (female) 

 

Maximum score 

 

9 

 

Figur 1. Flowchart til vurdering af indikation for AK-behandling ved atrieflimren.  

AK-behandling flowchart 

a. Omfatter også kvinder uden andre risikofaktorer for apopleksi. 

b. Ved VKA-behandling forudsættes, at tid i terapeutisk INR-interval (TTI) ≥ 70%. 

c. Der bør tages hensyn til den individuelle patients karakteristik og præferencer. 

DOAK = Direkte orale Antikoagulantia 

VKA = Vitamin K-antagonist 

LAA = Venstre atriums aurikel 

 

Se endvidere behandlingsvejledning Atrieflimren og atrieflagren, Dansk Cardiologisk Selskab. 

 

AK-behandling 

AK-behandling efter DC-konvertering hos patienter med CHA2DS2VASc < 2. Se ovenstående link. 

 

Indikation for AK-behandling gælder fortsat, selvom patienten er konverteret til sinusrytme eller frekvensreguleret. Se figur 1. 

AK-behandling gives enten i form af Warfarin eller Direkte orale antikoagulantia ( DOAKs). 

 

Ablationsbehandling 

Ved typisk atrieflagren bør radiofrekvensablationsbehandling overvejes, idet succesraten er > 90%. Ved behandlingsrefraktær paroksystisk eller persisterende atrieflimren med generende symptomer tilbydes radiofrekvensablation med ablatering omkring lungevenerne. 70-80% er i sinusrytme efter ca. 1 år, men ofte er det nødvendigt med mere end et ablationsforsøg. Hisablation og pacemaker implantation kan anvendes til ældre patienter med svære symptomer. I forbindelse med hjertekirurgi på anden indikation kan der udføres MAZE-operation (OP for forkammerflimren).  

Behandlingsvejledning fra RADS

På området findes en Behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver.