Herpes zoster

Revideret: 11.06.2020

Herpes zoster (HZ) er et smertefuldt vesikulært udslæt lokaliseret til et dermatom, som skyldes reaktivering af varicella-zoster-virus (VZV). 10-30% får HZ på et tidspunkt i deres liv. Der er en øget incidens hos ældre personer og immunsupprimerede patienter. Postherpetisk neuralgi (PHN), som er en komplikation til HZ, ses stort set kun hos personer > 50 år. 

 

Der findes en levende svækket vaccine til forebyggelse af HZ og PHN. Vaccinen indeholder samme svækkede virus som i varicella-vaccinen, varicella-zostervirus Oka/Merck-stamme, men i betydelig højere koncentration. Vaccinen virker ved at booste den allerede erhvervede cellulære immunitet mod VZV. Vaccinen er registreret til forebyggelse af HZ og PHN hos personer over 50 år. Der gives én dosis (0,65 ml) s.c. Det anbefales, at denne vaccination og pneumokokvaccination gives med mindst 4 ugers interval, da samtidig administration er vist at give et dårligere immunsvar mod VZV. Vaccinen halverer risikoen for udbrud af HZ, mens risikoen for PNH reduceres med to tredjedele hos personer over 60 år de første 5 år. Effekten af vaccination varer flere år, men falder til henholdsvis 21 % for HZ og 35 % for PHN 7-10 år efter vaccination. Behov for revaccination kendes ikke. Der er ingen danske retningslinjer eller anbefalinger for brug af vaccinen, men den er indført i vaccinationsprogrammet i flere europæiske lande bl.a. England, Frankrig og Italien. 

 

Der er begrænsede erfaringer med vaccination af immunsupprimerede, og ifølge produktresumeet er det kontraindiceret at vaccinere denne gruppe. Da der ikke er tale om at introducere et nyt patogen, kan vaccination af let til moderat immunsupprimerede, som har en øget risiko for at udvikle HZ, være en mulighed. Ifølge CDC kan patienter i behandling med prednisolon < 20 mg daglig, methotrexat < 0,4 mg/kg/uge, azathioprin < 3 mg/kg legemsvægt, og HIV-patienter med CD4-tal > 200/mikroliter vaccineres. Det vil være muligt at vaccinere patienter, hvor der planlægges organtransplantation eller immunsuppressiv behandling, 4 uger (mindst 2 uger) før dette. 

 

Vaccinen er veltolereret, og der er ikke set alvorlige bivirkninger. Der er aktuelt intet tilskud til vaccinen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Zoster, renset antigen Shingrix
GSK Pharma
Pulver og susp. til injektionsvæske, susp.  50 mikrogram/0,5 ml 1 dosis  
Varicella-zostervirus Zostavax
MSD
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte   1 stk.  

Referencer

2638. Kofoed K, Rønholt F, Gerstoft J et al. Forebyggelse af herpes zoster med vaccination. Ugeskr Læger. 2011; 173:110-114, http://ugeskriftet.dk/videnskab/forebyggelse-af-herpes-zoster-med-vaccination (Lokaliseret 20. maj 2016)